Inżynieria materiałowa - studia II stopnia

 • 09 grudnia 2015

W lutym 2016 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zostaną uruchomione studia II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa. Studia na UKW to jedyne studia II stopnia z tej dziedziny w naszym regionie. Dowiedz się więcej o tym kierunku, rekrutacja ruszy na przełomie stycznia i lutego 2016 r.
www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Studia to ważny czas, który z pewnością odciśnie piętno na całym profesjonalnym, a często i osobistym życiu każdego studenta. Dlatego decydując się na określony kierunek studiów warto uświadomić sobie własne oczekiwania: kim pragnę być, gdzie chciałbym pracować, jak mógłbym realizować swoje pasje. Trafna decyzja zawsze wymaga dobrego rozeznania. Z tego względu przedstawiamy możliwości jakie oferuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przyszłym studentom II stopnia kierunku inżynierii materiałowej.

Inżynieria Materiałowa to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy łącząca w różnym stopniu wiedzę z takich przedmiotów jak: chemia, fizyka, mechanika, informatyka, konstrukcja i budowa maszyn, elektrotechnika i nawet biologia. Dzisiaj, w szybko zmieniającym się świecie, w którym obserwujemy dynamiczny rozwój gospodarki, od pracowników wymaga się wiedzy interdyscyplinarnej. Taka właśnie wiedza umożliwia człowiekowi błyskawiczną adaptację do zmieniających się reguł i wymogów rynkowych. Polski przemysł wchodzi obecnie w fazę intensywnego rozwoju, więc każdy, kto zamierza rozpocząć studia z inżynierii materiałowej stanie się bardzo poszukiwanym inżynierem na rynku pracy.

Jednak, aby tak się stało należy mieć ugruntowaną wiedzę i kompetencje, które studenci tego kierunku uzyskają w trakcie zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej UKW. Tylko w minionych kilku latach opublikowaliśmy ponad 50 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym, m.in. w takich jak: Polymer Testing,  Composites Part B: Engineering, Applied Surface Science, Materials Chemistry and Physics, Materials and Manufacturing Processes, Journal of Applied Polymer Science, Surface and Coatings Technology, Composite Interfaces, Surface Engineering, Journal of Materials Processing Technology, Electrochimica Acta, International Polymer Processing. Dokonaliśmy kilkunastu zgłoszeń patentowych, uzyskaliśmy 4 patenty, opracowaliśmy dwie monografie w języku polskim i trzy rozdziały w książkach zagranicznych. Wygłosiliśmy kilkadziesiąt referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie uzyskiwaliśmy nagrody i wyróżnienia, m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta miasta Bydgoszczy oraz Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nasza wiedza i kompetencje stanowią gwarancję profesjonalnego przygotowania studentów do sprostania potrzebom nowoczesnej gospodarki rynkowej, zwłaszcza w obszarze produkcji i przetwórstwa materiałów inżynierskich.

Studenci kierunku Inżynieria Materiałowa są włączani w realizację projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najważniejszy projekty badawcze realizowane w Katedrze Inżynierii Materiałowej to:

 • „Naturalne związki antystarzeniowe polimerów biodegradowalnych”, konkurs SONATA IX Narodowego Centrum Nauki.
 • „Nowa technologia wytwarzania biokompozytów o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i szybkości biodegradacji”, konkurs Iuventus Plus Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr IP2014 040873.
 • „Nowe kompleksy metaloorganiczne i ich zastosowanie w procesach metalizowania bezprądowego tworzyw polimerowych”, konkurs Narodowego Centrum Nauki, projekt nr UMO-2013/11/D/ST8/03423.
 • „Wykorzystanie wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego do sieciowania biodegradowalnych materiałów polimerowych”, konkurs SONATA IV Narodowego Centrum Nauki, umowa nr UMO‑2012/07/D/ST8/02773.
 • „Autokatalityczne metalizowanie polilaktydu”, konkurs Narodowego Centrum Nauki, umowa nr UMO-2011/01/N/ST8/043.
 • „Badania sterylizacyjnego wpływu wyładowań koronowych na folię opakowaniową z polilaktydu”, konkurs Narodowe Centrum Nauki, umowa nr UMO 2011/01/N/ST8/04375.
 • „Selektywna metalizacja nowych powłok polimerowych z wykorzystaniem promieniowania laserowego”, konkursu Iuventus Plus Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr IP2011 047371.
 • „Nowe nanokompozyty polimerowe przeznaczone do metalizowania stymulowanego laserowo”, konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr N N209 321236.

Uczestnictwo w projektach badawczych umożliwia studentom zdobycie unikalnej wiedzy

eksperymentalnej i analitycznej z obszaru najnowszych problemów badawczych współczesnej inżynierii materiałowej.
Na szczególne podkreślenie zasługuje szeroka i nowoczesna baza aparaturowa Katedry Inżynierii Materiałowej UKW. W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz realizacji prac magisterskich studenci uzyskują dostęp do najnowszej aparatury przeznaczonej badań i przetwórstwa materiałów inżynierskich. Aparatura ta mieści się w trzech laboratoriach:

 • Specjalistycznym Laboratorium Badań Materiałów Polimerowych,
 • Laboratorium Badań Wytrzymałości Materiałów,
 • Laboratorium Inżynierii Powierzchni,
 • Laboratorium Inżynierii Polimerów.

Do najważniejszej aparatury z zakresu badań właściwości materiałowych zaliczyć można:

 • skaningowy kalorymetr różnicowy DSC Q200 firmy TA Instruments, USA;
 • dynamiczny analizator termomechaniczny DMA Q800 firmy TA Instruments, USA;
 • termowaga TG Q500 firmy TA Instruments, USA;
 • spektrofotometr FTIR: Nicolet iS10 firmy Thermo Scientific, USA;
 • spektrofotometr UV-VIS: Evolution 220 firmy Thermo Scientific, USA;
 • maszyna wytrzymałościowa firmy Instron, USA;
 • goniometr DSA 100, firmy Kruss Niemcy;
 • elektrometr model: 6517A firmy Keithley Instruments, USA.

Do najważniejszej aparatury z zakresu przetwórstwa i modyfikacji materiałów zaliczyć można stanowiska do:

 • wytłaczania granulatów, płyt, folii płaskiej oraz folii rękawowej;
 • wtryskiwania tworzyw;
 • metalizowania tworzyw;
 • modyfikowania plazmowego warstwy wierzchniej materiałów polimerowych;
 • modyfikowania warstwy wierzchniej folii polimerowych wyładowaniami koronowymi;
 • badań procesów degradacji i biodegradacji tworzyw polimerowych.

Wykorzystując nowoczesną aparaturę badawczą podczas zajęć laboratoryjnych i badań eksperymentalnych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej, oprócz wiedzy teoretycznej studenci uzyskują również umiejętności praktycznej obsługi tej aparatury.

Studenci kierunku Inżynierii Materiałowej są aktywnie włączani do współpracy naukowej realizowanej przez Katedrę Inżynierii Materiałowej UKW we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, korzystając m.in. z programu Unii Europejskiej ERASMUS +.

Dodatkowo, studenci mogą poszerzać swoją wiedzę w ramach Koła Naukowego Studentów Inżynierii Materiałowej poprzez udział w badaniach realizowanych przez to Koło oraz w jego corocznych stałych zadaniach takich, jak organizacja konferencji naukowej („Metody badań im przetwórstwa materiałów polimerowych”) oraz Bydgoskim Festiwalu Nauki.

To wszechstronne przygotowanie teoretyczne i praktyczne sprawia, ze absolwenci studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa, rozpoczynających się w lutym 2016 roku, prowadzonych w Katedrze Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, będą mieli bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w wielu różnych instytucjach i przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowych oraz handlowych. Przecież jakość, estetyka i niezawodność wszystkich przedmiotów oraz urządzeń, jakimi posługuje się każdy z nas, zależą od rodzaju i jakości zastosowanych materiałów. Nowoczesne materiały zadecydują o jakości naszego życia, a specjaliści z tej dziedziny będą zawsze potrzebni.

Zachęcamy, więc wszystkich absolwentów studiów technicznych I stopnia różnych uczelni, do podjęcia studiów II stopnia w naszej Katedrze. Gwarantujemy ciekawą tematykę tych studiów, wszechstronną pomoc każdemu studentowi oraz wspaniałą atmosferę w naszym zespole. Są to jedyne studia II stopnia z Inżynierii Materiałowej w naszym regionie.

Zespół pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. +48 52 341 91 00