O Zakładzie

Zakład Inżynierii Materiałowej powstała w 2006 roku decyzją Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zespół pracowników Katedry składa się z trzech profesorów UKW, jednego doktora nauk technicznych oraz pracownika naukowo – technicznego. W skład Zakładu Inżynierii Materiałowej wchodzą: Specjalistyczne Laboratorium Badań Materiałów Polimerowych, Laboratorium Inżynierii Polimerów, Laboratorium Badań Wytrzymałości Materiałów oraz Laboratorium Inżynierii Powierzchni. W laboratoriach prowadzone są badania naukowe z zakresu inżynierii materiałowej, należącej do najnowocześniejszych i dynamicznie rozwijających się obszarów nauki o polimerach i metodach ich modyfikowania.

Do największych osiągnięć Katedry w ostatnich trzech latach należy:

  • uzyskanie 4 grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, 
  • pozytywne zakończenie przewodu habilitacyjnego 3 pracowników Zakładu,
  • uzyskanie przez pracowników Zakładu licznych nagród i stypendiów w tym m.in. specjalne stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane dla najwybitniejszych młodych naukowców w Polsce oraz stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wybitnych młodych naukowców,
  • publikacja kilkudziesięciu artykułów w czasopismach polskich i międzynarodowych,
  • złożenie w Urzędzie Patentowym RP 8 zgłoszeń patentowych,
  • wydanie 3 monografii pt. „Studium laserowego i plazmowego modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych” (Rytlewski P.); „Studium bezprądowego metalizowania materiałów polimerowych. Miedziowanie polilaktydu” (Moraczewski K.) oraz Studium plazmowego modyfikowania warstwy wierzchniej oraz metod sterylizacji materiałów biodegradowalnych" (Stepczyńska M.).
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. +48 52 341 91 00